HÀNG KHÔNG - HÀNG HẢI

TUYỂN THỢ HÀN TIG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ VĨNH TÍN
Thoả thuận
ĐỒNG NAI

Chuyên viên phụ trách Kinh doanh:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách Tài chính:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách An ninh:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách khai thác Giao thông + Hạ tầng kỹ thuật:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách khai thác Xăng dầu:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách khai thác Hàng hóa:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH

Chuyên viên phụ trách khai thác Khu bay:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thoả thuận
HỒ CHÍ MINH