TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

TẠ HẦU NGUYÊN

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm

LÊ VĂN TÀI

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN HUY PHÚC

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyen Hoang Duoc

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm

Nguyễn Sơn Nam

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm

NGUYỄN HUY PHÚC

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 2 năm

NGUYỄN HỒNG PHÚ

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Kinh nghiệm: 1 năm